Den Haag,
02
november
2021
|
08:29
Europe/Amsterdam

Routekaart naar minder CO2 in de beleggingen

​​​​​​​Aegon Nederland stelt heldere klimaatdoelen

Samenvatting

Aegon Nederland wil de CO2-uitstoot uit eigen beleggingen en beleggingen voor klanten sneller en ingrijpender beperken. Daarvoor is een routekaart opgesteld die iedere vijf jaar wordt aangescherpt. Voor 1 januari 2022 zullen alle beleggingen zijn verkocht in ondernemingen die steenkool winnen, stroom opwekken uit steenkool of olie winnen uit teerzanden.

Aegon Nederland kwam in 2019 met de toezegging om de uitstoot van broeikasgassen door de eigen activiteiten vóór 2030 voor minstens de helft te verminderen ten opzichte van 2018. Daar komen nu doelen bij om de emissies die worden gefinancierd uit eigen beleggingen en die van klanten tegen 2050 tot netto nul te reduceren. Het gaat hier om alle beleggingen op de gehele balans van Aegon Nederland en dochters.

Aegon Nederland onderschrijft het belang van de energietransitie en ziet voor zichzelf een duidelijke rol daarin. Aegon belegt wereldwijd vele miljarden euro’s voor haar klanten; voor hen wil zij de klimaatrisico’s beperken die zij lopen met dit geld. Klanten moeten uiteindelijk kunnen genieten van hun pensioen in een duurzame leefomgeving. Dat is de reden dat Aegon zich heeft aangesloten bij de Net Zero Asset Owner’s Alliance.

 

De eerste reeks doelstellingen van Aegon Nederland voor de periode 2021-2025:

  • Afbouw van de beleggingen met eigen geld in vervuilende bedrijven, een daling van de uitstoot van broeikasgas met dertig procent ten opzichte van 2020.
  • De grootste uitstoters in de portefeuille wordt gevraagd hun activiteiten in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs. Die moeten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde standaarden.
  • Een investering van minstens een miljard euro extra in activa die de ergste gevolgen van de klimaatverandering helpen beperken.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor beleggingen in technieken en projecten voor de verwijdering van broeikasgasuitstoot uit de atmosfeer die niet op een andere wijze kan worden geëlimineerd.

In lijn met deze nieuwe doelstellingen versnelt Aegon Nederland de geplande uitfasering van kolengerelateerde beleggingen van 2029 naar 2022. Voor 1 januari 2022 zullen beleggingen in alle ondernemingen die steenkool winnen of stroom opwekken uit steenkool zijn verkocht, zowel beleggingen voor eigen rekening als voor rekening van klanten. Hetzelfde geldt voor de winning van olie uit teerzanden. Voor alle andere vervuilende beleggingen geldt dat Aegon Nederland vol blijft inzetten op engagement, op het gebruik van haar stemrecht als aandeelhouder en in uiterste gevallen door het uitsluiten van bedrijven. Voor Aegon geldt: afspraak is afspraak. Alle bedrijven die zich hebben gebonden aan ‘Parijs’ moeten zich daaraan houden.

 

Actieplan

Momenteel werkt Aegon Nederland aan een Klimaatactieplan dat gedetailleerd beschrijft hoe haar activiteiten en beleggingen worden afgestemd op het Akkoord van Parijs. De verwachting is dat het plan medio 2022 klaar is voor publicatie. Over verantwoord ondernemen legt Aegon Nederland jaarlijks verantwoording af in haar Responsible Business Report. Om op koers te blijven, zal Aegon Nederland elke vijf jaar nieuwe doelstellingen in haar routekaart vaststellen.

Aegon Nederland en het klimaat

Aegon Nederland onderkent al jaren het belang van de aanpak van klimaatverandering en is een betrokken partij in de wereldwijde strijd tegen de gevolgen ervan. Dit houdt onder meer in dat we actie ondernemen om de ergste potentiële gevolgen van klimaatverandering te beperken, maar ook dat we onze samenleving klimaatbestendig helpen maken door de overgang naar een koolstofarme economie te faciliteren.

Om onze betrokkenheid te onderstrepen, hebben wij in 2018 de Spitsbergenambitie ondertekend en de Financiële Sectorverplichting bij het Nederlandse Klimaatakkoord 2019. Deze verplichtten ons stappen te ondernemen om onze activiteiten en investeringen af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs: het verzachten van de ergste gevolgen van klimaatverandering door de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

We zien drie belangrijke gebieden waarop we ons als samenleving moeten richten als we de doelstellingen van het Akkoord van Parijs willen bereiken:
1. Verminderen: We moeten het huidige niveau van broeikasgasemissies die in de reële economie worden geproduceerd (zoals door het verwarmen van onze ziekenhuizen, het aandrijven van onze fabrieken en het rijden van onze auto's) verminderen. Dit betekent dat het gebruik van fossiele brandstoffen geleidelijk moet worden stopgezet en dat we moeten doen wat we kunnen om alle sectoren van de economie minder koolstofintensief te maken.
2. Vermijden: We moeten meer investeren in activa, technologieën en projecten die helpen voorkomen dat er überhaupt broeikasgasemissies ontstaan. Dit omvat het koolstofvrij maken van onze elektriciteitsvoorziening door de investeringen in hernieuwbare energiebronnen op te voeren en energie-efficiënte huizen en gebouwen te bouwen die niet veel energie nodig hebben om te koelen of te verwarmen.
3. Verwijderen: We moeten meer investeren in activa die een netto positief effect hebben op de uitstoot van broeikasgassen. Deze zijn nodig om alle emissies te verwijderen die we niet structureel kunnen elimineren, zoals methaan dat vrijkomt bij het houden van vee. Daartoe behoort ook het herstel van ons natuurlijk kapitaal, zoals veengebieden en bossen.

Over Aegon Nederland

Aegons doelstelling om mensen te helpen het beste uit hun leven te halen is leidraad voor alle activiteiten van Aegon Nederland, of het nu gaat om pensioen, hypotheken, beleggingen, bankzaken of schadeverzekeringen. Als toonaangevende belegger en werkgever wil de onderneming een positieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, waarbij de nadruk ligt op klimaatverandering en diversiteit & inclusie.

Aegon Nederland  is de trotse moedermaatschappij van TKPKnabNedasco en Robidus.